تفاهم نامه

توافقنامه همكاري مشترك وزارت نيرو، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران
1391/05/14
كارگروه فرعي سيل با عنايت ويژه به موضوع سيلاب شهري و ضرورت پرداختن به موضوع سيل شهري به صورت همه جانبه و با مشاركت كليه دستگاه‎هاي موثر و با توجه به لزوم انجام اقدامات مناسب براي پيشگيري از خسارات سيلاب در سطح شهر پيشنهاد همكاري در سطح كارشناسي و مديريتي وزارت نيرو و شهرداري تهران در قالب يك توافقنامه سه جانبه با مشاركت شوراي اسلامي شهر تهران را مطرح و پيگيري نموده است.
در اين راستا توافقنامه سه جانبه همكاري مشترك وزارت نيرو، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1387 با امضاي آقاي مهندس فتاح، وزير وقت نيرو،‌ آقاي دكتر قاليباف،‌ شهردار تهران و آقاي دكتر چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران رسميت يافت.
اقدامات صورت گرفته در چارچوب توافقنامه مذكور نتايج مطلوبي در بر داشته و با بهره گيري از تجارب حاصل نمونه هاي مشابهي از مشاركت دستگاه ها در ساير نقاط كشور به اجرا در آمده است.
لطفا براي مشاهده متن توافقنامه همكاري مشترك وزارت نيرو، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران اينجا كليك نمائيد.